การรับประกันสินค้า

  1. มีการรับประกันสินค้าภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ทางบริษัทฯจัดส่งสินค้าให้)
  2. ทั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก Greg&Grace เท่านั้น โดยมีใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้า และแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดผู้สั่งสินค้าได้ครบถ้วน
  3. ในกรณีที่ชิ้นส่วนชำรุดหรือมีปัญหา ทางบริษัทฯจะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้ภายในระยะเวลารับประกัน
  4. หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กล่าว  ทางบริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายบุคคลไป โดยการตัดสินจากทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี